TLK paslaugų tiekimo tvarka

Vadovaujantis Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarkos aprašu, teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 •  asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius,
 •  vaikai,
 •  nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys;
 •  asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos. Nauja! Įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d.

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos nuo 2018 m. gegužės 1 d. (vadovaujantis  naujausiais Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo pakeitimais) kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims ir asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, kurie turi arba po taikyto specifinio (spindulinio ir (ar) chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje likę mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, ir tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 504,81 Eur;
 • pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio,  taip pat  asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, jei atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir (ar) žandikaulių srities kaulo rezekcija   – iki 1553,24 Eur;
 • vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 257,63;
 • vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais, išskyrus dantų protezų gamybai skirtas skaitmenines technologijas – iki 1553,24 Eur.

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą arba į kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK), gydytoją odontologą. Šis, nustatęs, kad pacientas atitinka indikacijas, pateikia jam išvadą medicininių dokumentų išraše (forma 027/a).
Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, kreipiasi į PAASPĮ, prie kurios prisirašęs, ir pateikia:

 • prašymą įrašyti į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • gydytojo odontologo arba gydytojų odontologų konsiliumo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a);
 • jei prašymą pateikia asmens atstovas ‒ asmens atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Prašymų duomenis į Eilių valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo paslaugų posistemį prašymo pateikimo dieną įveda PAASPĮ, prie kurios asmuo prisirašęs arba ta gydymo įstaiga, kurioje pacientui buvo taikytas specializuotas stacionarinis gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.
Dantų protezavimo paslaugų posistemyje pildomas sąrašas yra tęstinis ir sudaromas automatiniu būdu, atsižvelgiant tik į asmens prašymo užregistravimo gydymo įstaigoje datą.
     TLK gyventojus informuoja apie eilės numerį TLK sąraše – išsiunčia jiems paštu arba el. paštu jų nurodytu adresu pranešimą apie asmens įtraukimą į Asmenų, laukiančiųjų dantų protezavimo, sąrašą.
Asmenys, išskyrus vaikus, pakartotinai į sąrašą gali būti įrašyti ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų kompensavimo dienos.

Kai įrašytas į sąrašą asmuo nustatyta tvarka įgyja teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, t. y. kai ateina jo eilė protezuotis dantis, TLK išsiunčia asmeniui pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas prašyme nurodytu adresu. TLK pažymoje nurodoma, kur galima rasti informaciją apie odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas teikiančias gydymo įstaigas, su kuriomis TLK yra sudariusi sutartis.

Informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigas, su kuriomis yra sudariusios sutartis, TLK skelbia savo interneto svetainėse (Panevėžio TLK – www.paneveziotlk.lt; Vilniaus TLK – www.vilniaustlk.lt; Kauno TLK – www.ktlk.lt; Klaipėdos TLK – www.klaipedostlk.lt; Šiaulių TLK – www.siauliutlk.lt) ir teikia bendruoju tel. (8 5) 232 2222.
Gavęs TLK pažymą, asmuo atvyksta į  vieną iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartį su TLK, ir su gydytoju odontologu pasirašytinai suderina dantų protezavimo paslaugų teikimo laiką, mastą, planą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas. Per vieną dantų protezavimo etapą (laikotarpis, per kurį asmuo gauna visas su gydytoju odontologu suderintas dantų protezavimo paslaugas) turi būti atkurta minimali kramtymo funkcija. Dantų protezavimo paslaugos  turi būti suteiktos per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos.

Išsiuntus TLK pažymą asmens prašyme nurodytu adresu, laikoma, kad jis yra tinkamai informuotas apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas. Asmenys išbraukiami iš sąrašo, jei per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos nesikreipia į gydymo įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų arba jos nebuvo suteiktos. Apie išbraukimą iš sąrašo asmenį TLK informuoja jo prašyme nurodytu adresu per 10 darbo dienų nuo jo išbraukimo dienos.

Asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, taip pat nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys, gavę TLK pranešimą apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą, turi teisę nelaukti, kol ateis eilė ir jie bus pakviesti protezuoti dantis, o už suteiktas protezavimo paslaugas susimokėti patys. Tai galima padaryti asmens pasirinktoje sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas. Norėdami, kad šių paslaugų išlaidos būtų kompensuotos, teritorinei ligonių kasai jie turės pateikti:

 • patvirtintos formos prašymą kompensuoti šias išlaidas; prašyme turi būti nurodyta banko sąskaita, į kurią bus pervedamos lėšos;
 • dantų protezavimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą faktūrą, originalų kasos aparato kvitą ir (arba) grynųjų pinigų priėmimo kvitą, ir (arba) originalų banko išduotą dokumentą, patvirtinantį mokėjimo įvykdymą, ir (arba) banko sąskaitos išrašo kopiją, patvirtintą banko darbuotojo spaudu, ir (arba) kitą mokėjimą patvirtinantį dokumentą);
 • originalą sąskaitos, kurioje turi būti nurodyta suma, kompensuotina iš PSDF biudžeto;
 • jei reikia, atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Asmeniui pageidaujant, kad jam skirta kompensacija būtų pervesta į kito asmens banko sąskaitą, TLK kartu su nurodytais dokumentais jis turi pateikti asmens, kuriam bus pervedama minėta kompensacija, raštišką sutikimą.

Tik atėjus eilei TLK išsiųs asmeniui pranešimą apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą ir perves kompensaciją į asmens nurodytą banko sąskaitą. Jeigu prašyme kompensuoti dantų protezavimo išlaidas nurodomas kito asmens banko sąskaitos numeris, pranešimo apie dantų protezavimo išlaidų kompensavimą kopija siunčiama ir šiam asmeniui.

Jei asmuo, nesulaukęs kompensacijos už savo lėšomis atliktas dantų protezavimo paslaugas, miršta, teisę į kompensaciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įgyja jo paveldėtojas (-ai). Norėdamas (-i) gauti kompensaciją, jis (jie) kartu su aukščiau nurodytais dokumentais TLK turi pateikti paveldėjimo teisės į mirusiajam priklausančią kompensaciją liudijimą ar jo kopiją. Paveldėtojams kompensacija pervedama tik atėjus mirusiojo asmens eilei gauti dantų protezavimo paslaugas.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • Paslaugos kompensavimo  už didžiausią galimą sumą (iki 1553,24 Eur) reikiamumą visais atvejais nustato gydytojų konsiliumas.
 • Vaikams ir asmenims, kuriems taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, dantys protezuojami be eilės.
 • Pacientų prašymai gauti kompensaciją už savo lėšomis atliktas dantų protezavimo paslaugas ne eilės tvarka (kai siekiama ją gauti greičiau arba atidėti jos skyrimo terminą) netenkinami.
 • Jei faktinės dantų protezavimo išlaidos buvo didesnės, nei nustatyta kompensuojamoji suma, likusią dalį asmuo turi sumokėti pats.

Gydymo įstaigos, sudariusios sutartis su TLK dėl kompensuojamųjų dantų protezavimo paslaugų, yra įpareigotos ir privalo informuoti asmenis apie jų teikiamas dantų protezavimo paslaugas, kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką ir galimybes.

Pasikeitus adresui, asmenys privalo apie tai informuoti TLK. Kitaip laiškai su informacija apie dantų protezavimą bus siunčiami tais adresais, kuriuos asmenys yra nurodę rašydami prašymus įtraukti į sąrašą. Laiškui grįžus su informacija, kad adresatas nerastas, pakartotinis laiškas nebesiunčiamas.

Laukiant eilėje asmens eilės numeris nekinta. Jis išlieka toks pat, koks buvo asmeniui suteiktas įrašant jį į eilę. Keičiasi tik laukiančių protezavimo asmenų skaičius. Sužinoti, kiek pasistūmėjo eilė, galima paskambinus ligonių kasų telefonu arba atvykus į TLK ir pateikus pranešimą, kuriame nurodytas asmens eilės numeris. Taip pat ši informacija skelbiama Panevėžio TLK interneto svetainėje http://www.paneveziotlk.lt/userfiles/file/2018%20m_%20II%20pusmetis/Dantu%20protezavimo%20eiles%20-pagrindinis%202019-01-18-patikslintas.pdf.

Protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto klausimais gyventojus (telefonu ar atvykus pas atstovus) konsultuoja ligonių kasų Gyventojų aptarnavimo skyrių specialistai ir skyrių atstovai rajonuose.

Išsamesnės informacijos teirautis bendruoju ligonių kasų tel. (8 5) 232 2222.